Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Omówienie projektu budżetu miasta Nowego Sącza na rok 2019

  • Opublikowany przez* AM
  • - 2018-12-28
Ludomir Handzel - konferencja prasowa po ogłoszeniu wyników wyborów

Ludomir Handzel - konferencja prasowa po ogłoszeniu wyników wyborów / arch


Projekt budżetu Miasta Nowego Sącza na 2019 rok został przedłożony Radzie Miasta w dniu 15 listopada 2018 r. i przedstawia się następująco: Szacowane dochody budżetu miasta wynoszą 599 055 904 zł, w tym: - dochody bieżące 547 514 571 zł, - dochody majątkowe 51 541 333 zł Planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 629 084 248 zł, w tym: - wydatki bieżące 546 340 419 zł, - wydatki majątkowe 82 743 829 zł.


Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 30 028 344 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu. 

W 2019 roku: 

1.Planuje się pozyskać kredyt długoterminowy w kwocie 38 000 00 zł, który będzie spłacany w latach 2020-2025.

2.Przyjmuje się spłatę zaciągniętych w okresach ubiegłych kredytów długoterminowych i wykup obligacji w łącznej kwocie 7 971 656 zł. 

Po tych operacjach zadłużenie Nowego Sącza wyniesie 104 175 000 zł.

Niestety wiele zadań wpisanych jako „inwestycje” do budżetu to jedynie wskazanie intencji, że dane zagadnienie trzeba wykonać. W najlepszym razie (ze względu na ich niedoszacowanie) można uznać pewne zadania jako rozpoczęcie ich realizacji lub nawet tylko opracowanie dokumentacji w 2019 r.

W projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na 2019 r. przewidziano następujące inwestycje drogowe, na realizację których zaplanowane środki nie są wystarczające: 

- Odbudowa estakady ul. Tarnowskiej, gdzie zaplanowano środki w wysokości 200 000 zł, natomiast kwota wymagana na realizację inwestycji wynosi ok. 3 500 000 zł.

- Przebudowa odcinka ul. Zielonej pod wiaduktem wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przełożenie sieci, gdzie zaplanowano kwotę 500 000 zł, a kwota wymagana na realizację zadania wynosi ok. 1 5 00 000 zł. 

- Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej, gdzie plan wynosi 700 000 zł, a środki wymagane to kwota ok. 1 890 000 zł. 

- Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu, gdzie zaplanowana kwota w projekcie budżetu na 2019 r. wynosi 100 000 zł przy zapotrzebowaniu na środki w wysokości ok. 500 000 zł. 

- Budowa odcinka ulicy Leśnej, gdzie zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł, natomiast kwota wymagana wynosi ok. 300 000 zł. 

- Przebudowa ul. Jana Pawła II, zaplanowano środki wyłącznie na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 200 000 zł przy zapotrzebowaniu na środki w kwocie 2 200 000 zł na realizację całej inwestycji. 

- Budowa chodnika ul. Dunajcowej, gdzie zaplanowana kwota wynosi 300 000 zł, a rzeczywiste zapotrzebowanie szacowane jest na poziomie ok. 700 000 zł

- Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem, gdzie środki zabezpieczone na 2019 r. wynoszą 700 000 zł, a środki wymagane na realizację inwestycji wynoszą ok. 1 800 000 zł.

- Przebudowa ul. Sikorskiego, gdzie kwota planowana to 200 000 zł, natomiast kwota wymagana to ok. 600 000 zł. 

- Budowa ul. Gospodarskiej, gdzie środki przyjęte w projekcie budżetu na 2019 r. wynoszą 150 000 zł, a niezbędne środki na realizację zadania wynoszą ok. 300 000 zł. 

- Budowa ul. Zyndrama, gdzie zaplanowano środki w wysokości 150 000 zł, natomiast kwota niezbędna wynosi ok. 900 000 zł. 

Nasze obawy budzi także przeznaczenie kwoty 24 706 860 zł – jako niedoszacowanej – na nowosądecki amfiteatr tzw. Park Strzelecki. 

Ponadto będziemy starać się by jak najszybciej zostało dokończone zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych 75 i 28” – na które przeznaczona została kwota 25 931 139 zł.

Mam nadzieję, że rozpoczną się prace nad tworzeniem bulwarów nad rzeką Kamienica, na które to zadanie została przeznaczona kwota 2 830 982 zł. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2019 rok. Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 została przedłożona Przewodniczącemu Rady Miasta w dniu 12 grudnia 2018 r. 

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty – widząc, że budżet będzie musiał być modyfikowany w ciągu roku – wnoszę o przyjęcie budżetu na rok 2019. 

Ludomir Handzel, 

Prezydent Miasta Nowego Sącza 

Źródło: Biuro Prasowe UM/AM