Serwis Internetowy Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka

Konkurs: Kolory jesieni 2018

Czas trwania konkursu: 2018-09-24 do 2018-11-28

Konkurs już się zakończył Logo konkursu Barwy Jesieni

Logo konkursu Barwy Jesieni / arch


Posiadasz umiejętności plastyczne ? Przygotuj swoją pracę, zrób jej zdjęcie (nawet aparatem fotograficznym z telefonu komórkowego) lub zeskanuj i prześlij ją do nas za pomocą formularza,  a będziesz mógł wygrać jedną z nagród,  w tym markowy tablet. Tematyka pracy powinna być związana ze wspomnieniami z wakacji.

Dla kogo przeznaczony jest konkurs ?

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz druga kategoria uczniowie szkół średnich.

W jaki sposób mogę przesłać swoją pracę ?

Wystarczy zrobić zdjęcie pracy za pomocą telefonu komórkowego i przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego. Oczywiście jeśli chcesz możesz użyć skanera.

Czy potrzebuję zgodę rodziców ?

Do tego aby wziąć udział w konkursie w przypadku uczniów niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie zakładają konto w naszym serwisie i dołączają do konkursu. Następnie przesyłają w Twoim imieniu pracę.  W przypadku przesyłania pracy do siedziby Stowarzyszenia należy dołączyć zgodę wypełniając następujący formularz

Czy szkoły mogą zgłaszać swoich uczniów ?

Szkoły mogą zgłaszać dzieci do uczestnictwa w konkursach w ramach Koalicji z kulturą. W tym celu nauczyciel zgłaszający dzieci powinien posiadać zgodę rodziców na udział dzieci w konkursie (zgody do każdego z konkursów w załączniku).  Po utworzeniu konta przez nauczyciela w serwisie należy kolejno wprowadzić prace wszystkich zgłaszanych uczniów. Plik ze zgodą oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uczestnicwo w konkursach Koalicja z kulturą przez dzieci zgłaszane przez szkoły

W jaki sposób są oceniane prace ?

Ocena każdej pracy podzielona jest na dwa etapy. W pierwszej kolejności praca jest oceniana przez jury. Drugi etap to oceny internautów. W każdym etapie jest do zdobycia po 50 punktów.

Jak zwiększyć swoją szansę na wygranie ?

Po pierwsze przygotuj jak najlepszą pracę i dobrze ją opisz. Po drugie, poproś swoich kolegów, koleżanki, znajomych i rodzinę aby zagłosowali na Twoją pracę na stronie konkursu. Każda praca będzie posiadała swój unikalny adres internetowy, na którym będzie można oddać głos.

 

Regulamin konkursu "Kolory jesieni 2018"

 § 1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego pt. “Kolory Jesieni” jest Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nowy Świat 2. Patronat nad konkursem objął Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia – Ludomir Handzel.

 § 2

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży
 2. Rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży
 3. Zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania nowych technik plastycznych

 § 3

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych/gimnazjalnych oraz średnich
 2. W konkursie wprowadzono dwie kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych (wraz z ostatnimi klasami gimnazjów) oraz uczniowie szkół średnich, przy czym górny wiek uczestników to 20 lat.
 3. Temat prac konkursowych : wakacyjne wspomnienia
 4. Technika prac dowolna, włączając fotografię artystyczną oraz grafikę komputerową
 5. W celu wzięcia udziału w konkursie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się na stronie konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów.
 6. Prace należy przesyłać w postaci elektronicznej za pomocą formularza w terminie do 28 listopada 2018 roku. Adres formularza zostanie przesłany droga mailową do wszystkich zarejestrowanych uczestników konkursu.
 7. Organizator dopuszcza możliwość przesłania prac pocztą na adres organizatora w terminie do 28 listopada 2018 roku – decyduje data doręczenia. Wszystkie prace przesłane za pomocą poczty muszą być na odwrocie podpisane w następujący sposób: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres email. Prace dostarczone do siedziby Organizatora zostają przetworzone do wersji elektronicznej przez wolontariuszy.
 8. Jeden uczestnik może przesłać dowolna ilość prac.
 9. Wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu. Nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia udziału osób trzecich jury może zdyskwalifikować daną pracę.
 10. Każdy uczestnik konkursu musi wyrazić zgodę na nieodpłatną publikację swoich prac na stronach internetowych Organizatora, profilach Organizatora w mediach społecznościowych, ewentualnych publikacjach drukowanych, kronikach czy książkach. Organizator gwarantuje umieszczenie imienia i nazwiska lub pseudonimu autora publikacji przy każdej pracy.
 11. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

 § 4

Ocena prac

 1. Do oceny prac Organizator powołuje jury, na czele którego stoi przewodniczący, który kieruje pracą jury.
 2. Jury ocenia prace w skali punktowej od 0 do 50 punktów.
 3. Podczas oceny prac jury bierze pod uwagę miedzy innymi: wrażenia artystyczne, nakład pracy, samodzielność, trudność zastosowanej techniki, jakość wykonania, oryginalność.
 4. W drugim etapie oceny prac biorą udział internauci, którzy głosują na prace umieszczone w galerii konkursowej. Oddanie głosu jest bezpłatne. Dokładny sposób głosowania Organizator opublikuje w momencie uruchomienia galerii z pracami konkursowymi.
 5. Praca, która zdobyła największą ilość głosów w głosowaniu internautów otrzymuje 50 punktów. Wszystkie pozostałe prace otrzymują proporcjonalnie mniejszą ilość głosów.
 6. Konkurs wygrywa praca, która uzyska najwięcej punktów w obu etapach. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje Organizator.
 7. Wyniki konkursu zatwierdza Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 8. Prace przesłane pocztą do siedziby Organizatora nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.

 § 5

Nagrody

 1. Dla zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych Organizator przygotował nagrody. Główną nagroda jest markowy tablet lub aparat fotograficzny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dowolnej ilości prac lub ufundowania dodatkowych nagród.
 3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 § 6

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora
 2. Prace wszystkich uczestników będą prezentowane w galerii internetowej na stronie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac także w inny sposób.
 3. Osoby, którym zostały przyznane nagrody zostaną powiadomione za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

 § 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizator dopuszcza możliwość zmiany regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. W takim przypadku zmiana regulaminu jest realizowana poprzez opublikowanie nowej wersji regulaminu na stronie Konkursu.
 2. W przypadku wystąpienia nieuregulowanych niniejszym Regulaminem kwestii Organizator ma prawo ostatecznych rozstrzygnięć.

 

 § 8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka, z siedzibą w Nowym Sączu,ul. Nowy Świat 2, kod pocztowy 33-302 Nowy Sącz, KRS: 0000563446, NIP: 7343532421, REGON: 361819855
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu, a w szczególności:
  • poprawnej weryfikacji i oceny nadesłanych prac, promocji nadesłanych prac, przyznania nagród wszystkim nagrodzonym. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO);
  • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju;
  • w celu kierowania treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach i promocjach. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną;
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ciągłości świadczenia usług wykonujemy kopie danych, tak więc Państwa dane będą  także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, oraz po zakończeniu konkursu ze względu na obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym w szczególności przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości, ale także w wyniku podpisanych umów z władzami Samorządów wspierających realizację konkursu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można zgłosić poprzez nasz adres e-maila lub list wysłany na adres podany w ust. 1
 4. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz administratora, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni wykonujący obsługę klienta. 
 5. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszarem Unii Europejskiej.
 6. Nie przewidujemy profilowania danych osobowych.
 7. Uprawnienia przysługujące naszym Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  • do uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane;
  • do sprostowania Państwa danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby administrator je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli mamy przetwarzać Państwa dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także dane mają zostać przechowane w związku z Państwa roszczeniami); 
  • do przekazania Państwa danych, które zostały nam dostarczone i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane można samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Państwa żądanie zrobić to w Państwa imieniu; 
  • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez administratora  odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu można sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza Państwa prawa. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych